T.C. Balıkesir Valiliği
Balıkesir Valiliği Facebook
Balıkesir Valiliği Twitter
Balıkesir Valiliği Twitter
Slider Ön Görünüm Gündüz
İl Dernekler Müdürlüğü | T.C. Balıkesir Valiliği
Balıkesir Valiliği » İl Dernekler Müdürlüğü

                                            İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ


                                                
                                                      Cemalettin CANLI
                                                     İl Dernekler Müdürü

Tel  :  0266 241 04 90                                             e-posta  :  cemalettin.canli@icisleri.gov.tr
Fax :  0266 241 04 20


 

KURULUŞ:

              Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde; yürürlükten kaldırılan 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 15, 45, 46 ve 73' üncü maddeleri  4771 sayılı Kanun’la değiştirilerek, dernekler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve denetlenmesi görevi Güvenlik birimlerinden alınarak, merkezde “Dernekler Dairesi Başkanlığı”na, illerde Valilikler bünyesinde oluşturulan “İl Dernekler Müdürlüğü” ne, ilçelerde ise Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan “Dernekler Büro Şeflikleri”ne verilmiştir. Daha sonra 4970 sayılı Kanun ile 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ’da değişiklik yapılarak, Dernekler Dairesi Başkanlığı,  Bakanlığımızın ana hizmet birimleri arasında sayılmış ve Dernekler Dairesi Başkanlığı merkez teşkilatı 09.10.2003 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir. 
           Bu çerçevede; İl Dernekler Müdürlüğümüz de, 16.02.2004 tarihinde Bakanlığımızca yapılan Müdür ataması ile Valiliğimizde faaliyetlerine başlamıştır. Daha önce, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi Dernekler Büro Amirliğince yürütülmekte olan dernekler ile ilgili her türlü iş ve işlemler, 10.05.2004 tarihinden itibaren Valiliğimiz 2’inci katında  hizmet veren İl Dernekler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

 HİZMETLER: 

            İl Dernekler Müdürlüğü, “İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ve ilgili mevzuat çerçevesinde, görevlerin mevzuata uygun, etkin, verimli ve işbirliği içinde yürütülmesini sağlamaya yönelik olmak üzere; 

            -Dernek ve birliklerin (3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hakkında Kanun uyarınca, uluslararası nitelikteki birlik, federasyon veya benzeri teşekkülleri) iş ve işlemlerini yürütmek,

            -Dernek kuruluş bildirimleri ile tüzüklerini mevzuatta öngörülen yasal süre içerisinde incelemek,

            -Derneklere kütük numarası verilmesi, kütükten kayıtlarının silinmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

            -Mevzuata uygun olarak dernek iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması ve çabuklaştırılması yönünde tedbirler almak, üstlerine öneride bulunmak,

            -İlçe dernekler birimleri ile koordineli çalışmak,

            -Dernek ve birlikler tarafından verilen beyannamelerin etkin incelenmesini sağlamak ve sonuçlarını izlemek,

            -Mülki idare amirinin onayı ile gerekli görülen hallerde derneklerin denetimini  yapmak,

            -Mülki idare amirinin onayı ile  gerekli görülen  hallerde  kolluk kuvvetleri ile birlikte lokal  denetimlerini yapmak,

            -2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu’na göre düzenlenecek yardım toplama faaliyetleri  ile  işlemleri yürütülmek,

            -İl genelindeki derneklerin tamamına “e-dernek kullanıcı adı ve şifresi” verilerek, Dernekler Yönetmeliğinin 96. Maddesi kapsamındaki belgelerin, Dernekler Dairesi Başkanlığının web sayfası üzerinden, kullanıcı adı ve şifresini kullanarak doldurmalarını sağlamak,

            -Derneklerin yurt dışından sağlayacağı ayni ve nakdi yardımların Mülki idare amirliğine bildirimlerine ilişkin işlemleri yürütülmek,

            -İl genelindeki dernekler  tarafından  tutulması  zorunlu  olan defterlerin tasdikini (istekleri halinde noterler tarafından) yapmak,

            -Dernekler Dairesi Başkanlığı ile bilgi akışına ilişkin teknolojik imkanların sağlanması ve kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak,

            -Dernek kurulması ve faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak,

            -Dernek yöneticilerinin uygulamada karşılaştıkları sorunları belirlemek ve Dernekler Dairesi  Başkanlığına önerilerde bulunmak,

            -Derneklerle ilgili il düzeyinde istatistikler tutmak ve Dernekler Dairesi  Başkanlığına bildirmek,  

            -Dernekler arşivini oluşturmak ve güvenliğini sağlamak,

            -Medeni Kanunun 115 inci maddesi uyarınca işlemleri yürütmek,

           -6356 sayılı Kanun ve 4688 sayılı Kanuna göre sendika ve konfederasyon, bölge şubeleri, şube ve temsilcilik kuruluşu ile genel kurul ve diğer bildirim işlemleri ilişkin görevleri yürütmek,

            -Sendikal işlemler ile ilgili Valiliğe verilen evrakın incelenerek kayıtlara alındıktan sonra bir örneğinin Çalişma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına göndermek

            -Faaliyette olan sendika ve konfederasyon, bölge şubesi, şube ve temsilciliklrin mevcut dosya numaraları üzerinden; yeni kurulacakların ise son dosya numarasından devam ettirilmek suretiyle kaydedilmesi ve bu kuruluşların tüm iş ve işlemlerinin aynı dosya numarsı üzerinden yürütmek,

            -2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre faaliyet bulunan siyasi partilerin bildirimlerine ilişkin Mülki İdare Amirliğine verilen evrakın bir örneğinin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına göndermek,

            -Siyasi Partilerin il,ilçe ve belde teşkilatlarının kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörüldüğü şekilde yürütmek.

            -Mevzuatta verilen diğer görevler ile Valilik tarafından hizmete ilişkin  verilen görevleri  yapmak,
            
            -Şeklindeki görevleri yerine getirir.

 Sitemizde şuan da toplam 29 ziyaretçi bulunmaktadır. Sitemiz toplam da 3041962 kez ziyaret edilmiştir.

Adres: Hükümet Konağı-BALIKESİR - Telefon: 0 266 245 13 01 - E-posta: balikesir@icisleri.gov.tr